Extension

Social Fixer

  • lọc nguồn cấp dữ liệu tin tức Facebook
  • Danh mục: Extension> Web
  • Phiên bản: 27.x
  • Sử dụng: Miễn phí